ข่าวและกิจกรรม

โครงการไทยฮอตไลน์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation: ACYF) จำนวน 6 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเยาวชนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในปัจจุบัน

โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้งการดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยในประเด็นการเสริมความรู้และปกป้องเด็กจากการใช้สื่อออนไลน์ ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation: ACYF) จำนวน 6 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเยาวชนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในปัจจุบัน
โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้งการดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยในประเด็นการเสริมความรู้และปกป้องเด็กจากการใช้สื่อออนไลน์ ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา

Previous article
กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ วันที่ 3 มีนาคม 2560
Next article
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ฝันรักรีสอร์ท จ. เชียงใหม่