ข่าวและกิจกรรม

อบรมคุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรี จำนวน 100 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ We Train International House

กิจกรรมเสริมความรู้ในประเด็นมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็กในองค์กร และการปกป้องเด็กจากภัยบนสื่อออนไลน์ คุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรีรวมกว่า 100 คน วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ We Train International Hous

มีการให้ความรู้เรื่อง DQ ความฉลาดทางดิจิทัล ให้กับคุณครูวิทยาลัยผ่านแบบประเมินทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และทำกิจกรรม “Cyber Bullying” เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างความตระหนักอันนำไปสู่การให้ความรู้กับเด็กๆ ในห้องเรียนต่อไป

และวันที่สองของการอบรม เรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองเด็กภายในองค์กร โดยวิทยากรจากมูลนิธิสยามแคร์ ได้ทำกิจกรรมและนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบคุ้มครองเด็กภายในองค์กร อันประกอบไปด้วย การวางแผนจัดทำนโยบาย การคัดเลือกรับบุคลากร การฝึกอบรมให้ความรู้ ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การรายงานข้อมูลเมื่อเกิดการล่วงละเมิดเด็ก และการเข้าถึงเด็กโดยคนภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์กรนำไปปรับใช้ได้เลย โดยก่อนเสร็จสิ้นการอบรมครูได้ร่วมกันจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้เลย และยังเก็บข้อมูลความรู้ดีๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องและเหมาะสมไปปรับใช้อีกด้วย

ตลอดสองวันที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมมีความตระตือรือร้นและเรียนรู้อย่างสนุกสนานมากๆ สมกับใบประกาศนียบัตรที่เราตั้งใจทำให้กับครูทุกๆ คน ขอบคุณครูแกนนำจากทั้ง SBAC สาขาสะพานใหม่ และสาขานนทบุรีเป็นอย่างมากครับ

Previous article
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ฝันรักรีสอร์ท จ. เชียงใหม่
Next article
กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จังหวัดราชบุรี วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560