ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็นการอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับมูลนิธิสยามแคร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก 1387 และองค์การ Terre de Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดกิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็น “การอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์” วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

โดยมีกิจกรรม คือ เสริมเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็กกับ Application หนังสือ AR, Quiver, และ VR Box ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้คู่ความบันเทิง เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างภูมิต้านทานในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับครูศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเขตวังทองหลาง เรียนรู้เรื่องภัยออนไลน์กับการละเมิดสิทธิเด็ก และทำกิจกรรมสนุกๆ ที่นำไปเล่นกับเด็กๆ ได้

Previous article
กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จังหวัดราชบุรี วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Next article
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักกิจกรรมเชียงใหม่ เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัลและการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่