Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคนทำงานวิทยุชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคนทำงานวิทยุชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันการเสพติดเกม สมาร์ทโฟน และการละเมิดเด็กออนไลน์ สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี