Monthly Archives: มิถุนายน 2019

อบรมโรงเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อป้องกันการละเมิดทางเพศออนไลน์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดกิจกรรมอบรม “โรงเรียนเท่าทันสื่อเพื่อป้องกันภัยและการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์” กับตัวแทนคุณครูจำนวน 7 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ จ.ปทุมธานี

โดยกิจกรรมอบรม ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ให้ความรู้ แจกเครื่องมือ ฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันภัยและการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในโรงเรียนต่อไป