19 กันยายน 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมกับ COPAT center จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ให้สายด่วน 1300 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก คนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว คนทำงานด้านสิทธิเด็ก รุ่นที่ 2

โดยได้ให้ความรู้เรื่องรูปแบบของภัยออนไลน์และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช และ พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู จากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ต่อเด็ก หรือ TICAC ที่กรุณามาร่วมให้ความรู้การดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ กับผู้เข้าอบรมด้วยค่ะ