กฎหมายน่ารู้

บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและโทษของผู้ฝ่าฝืนเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ปัจจุบัน ส่วนที่มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีเพียง หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบทเฉพาะกาล (เว้นแต่ความในมาตรา 95 และมาตรา 96) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เริ่มดำเนินกระบวนการเพื่อสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ หากมีเหตุหรือการกระทำใดที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และทำให้เราเสียหาย ก็สามารถนำกฎหมายอื่นที่มีอยู่ เพื่อมาดูแลสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ตามเงือนไขของกฎหมายนั้น ๆ เช่น ละเมิด เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถ Download ไฟล์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/…/…/de-laws-data-privacy-act

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

Previous article
ดูแล ป้องกัน Online Privacy ของเรา ให้อยู่หมัด
Next article
กลรักลวงใจ (Romance Scammer) ภัยออนไลน์ของคนหารัก