เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ (Advisory Group) ขึ้นกล่าวถึงการวางแผนและพัฒนาโครงการนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ในประเทศไทย

     ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย คือ การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และรับผิดชอบ ทั้งนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ We Think Digital ในประเทศไทย