ข่าวและกิจกรรม

เสวนา เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT (ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์) กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนา “เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

โดยมี รศ. จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิด โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความตระหนักเรื่องภัยออนไลน์ของสังคมไทย” ในการนี้ นายไมตรี อินทุสุต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและประธานอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ได้กล่าววาทะในประเด็น “ความจำเป็นเร่งด่วนในการรับมือกับภัยออนไลน์ในเด็กและเยาวชน”

ทั้งนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เกียรติรับมอบประกาศเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์ปกป้องคุ้มครองเด็กตากภัยออนไลน์ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกล่าวปิดการดำเนินงาน โดยมี ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสามคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนรายงานผลการศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่ “การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์..ภัยในนักเรียนมัธยมฯ” และ “สถานการณ์การเล่นเกมออนไลน์ของเด็กไทย”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ “ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับการเล่นเกมของเด็กไทย” และ “การกลั่นแกล้งออนไลน์ เด็กไทยจะรอดได้อย่างไร”

ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักวิชาการ เครือข่ายเด็กและเยาวชน และผู้สนใจ จำนวน 100 คน

Previous article
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ประเทศไทย
Next article
เฟซบุ๊ก เปิดแพลตฟอร์มเรียนรู้ภาษาไทย "We Think Digital" เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสำหรับโลกดิจิทัล และสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบได้