Monthly Archives: ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ (Advisory Group) ขึ้นกล่าวถึงการวางแผนและพัฒนาโครงการนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ในประเทศไทย

     ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย คือ การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และรับผิดชอบ ทั้งนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ We Think Digital ในประเทศไทย

กิจกรรม Young Safe Internet Leader วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 โดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรม Young Safe Internet Leader  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน จำนวน 100 คนจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

     ภายในค่าย Young Safe Internet Leader ได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น ข่าวปลอม …

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

โดยในครั้งนี้มีการหารือประเด็นและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานร่วมกันใน 3 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งครบวาระในปีนี้ มีการอัพเดทสถานการณ์การคุ้มครองเด็กกับสื่อออนไลน์ แจกเครื่องมือการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สร้างความชัดเจนในเรื่องการแจ้งและการช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยสมาชิกเครือข่ายหากมีกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กก็จะส่งเคสมาที่ไทยฮอตไลน์เราดำเนินการต่อ จะมีการฟอร์มทีมช่วยเหลือเหยื่อเสริมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Page 2 of 3
1 2 3