ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

    มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิสติน มักกะสัน โดยมีรายละเอียดการอบรม ตลอด 3 วัน ดังนี้

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
          – ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ มาบรรยายเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายฟังอย่างสนุกสนานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตัวอย่างที่ชัดเจนเห็นภาพ ทำให้การปูพื้นความรู้ให้ผู้ฟังในวันนี้เป็นไปอย่างไหลลื่น
          – สัมมนา คดีตัวอย่างการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ทนาย อัยการ มีส่วนในการทำคดีและช่วยเหลือเด็กอย่างไร เครื่องมือมี แต่อุปสรรคและความท้าทายก็มาก ภาพฝันคืออะไร ตอนนี้ไทยเราอยู่ที่จุดไหน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เราจะร่วมกันทำงานเพื่อเด็กได้อย่างไร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านมาก ขอบคุณที่มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่จะร่วมเดินทางไปในโลกการทำคดีออนไลน์ด้วยกันค่ะ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่
                1. ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
                2. ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อยัการจงัหวดัประจา สำนักงานอัยการสงูสดุ สำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
                3. นางสาวอมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
                4. นางสาววิลีญาศนีย์ ริญญา ทนายความ โครงการ LIFT INTERNATIONAL
                5. ดำเนินรายการโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มลูนิธิอินเทอรเ์น็ตร่วมพัฒนาไทย
          – แนะนำเอกสาร “แนวทางปฏิบัติงานของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์” โดย แนะนำ แนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ โดย พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ อาจารยประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
          – แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำคดีออนไลน์ โดย พ.ต.อ. สราวุธ คนใหญ่ รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนตำรวจภธูรภาค 6 และ พ.ต.อ. สันติพัฒน์ พรหมะจุล ผู้กำกับการฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมลูศูนยเ์ทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
          – ฝึกหารใช้เครื่องมือในการทำคดีออนไลน์ โดย พ.ต.อ. สราวุธ คนใหญ่ รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนตำรวจภธูรภาค 6 และ พ.ต.อ. สันติพัฒน์ พรหมะจุล ผู้กำกับการฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมลูศูนยเ์ทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา ในหัวข้อ รู้เท่าทันสื่อและนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อจัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563