ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้คุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้กับคุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

    และนอกเหนือจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Application & e-Book ยังมีการเสริมเรื่องการเรียนรู้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในห้องเรียนได้ ได้แก่ ทำข้อสอบออนไลน์ด้วย quizizz, รู้จัก AR ผ่านแอปพลิเคชั่น quiver และ รู้จก Hologram ที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องแสง เทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ทำให้เกิด active learner มากขึ้น

Previous article
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี
Next article
Fack News ข่าวปลอม สร้างมาป่วน ปอกลอก ปลุกปั่นอันตราย stop fake news