Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการดูแลบุตรหลานและป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุที่เป็นพิษภัยสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม “เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย 6 เครือข่าย และแกนนำชุมชนระดับตำบล เกือบ 100 คน ร่วมเรียนรู้เพื่อการป้องกันภัยออนไลน์ให้เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สภาแม่หญิงเจียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มูลนิธิเมนโนไนท์เบรเดน ชุดปฏิบัติการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และแกนนำชุมชน …

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565จังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน ยกวาระสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันที

ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เอื้ออำนวยในการประสานจัดการประชุมราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน