ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (Train the Trainer) ณ โรงแรม Monte Maesot Hotel อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (Train the Trainer) เพื่อทำงานส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน หรือ Help without Frontiers, Rays of Youth, Save the Children และ KSNG ที่ อ.แม่สอด จ. ตาก  ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น

  • ติดอาวุธDQ
  • แกนนำพลเมืองดิจิทัล
  • เรียนรู้และรับมือ cyber bullying 
  • การคุกคามทางเพศและการล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
  • online grooming
  • การป้องกันและช่วยเหลือตนเอง
  • การแจ้งหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • เราจะออกจากสถานการณ์ถูกกรูมได้อย่างไร
  • ฝึกเทคนิคการฟังและการพูดคุยกับเด็ก
Previous article
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองและครูแกนนำ เพื่อการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมประชุมสนองรับนโยบาย ผลักดันเมืองมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หัองสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม