ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมประชุมสนองรับนโยบาย ผลักดันเมืองมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หัองสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ่อเมืองคนสำคัญเป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ โดยมี ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พร้อมด้วย คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสนองรับนโยบายในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หัองสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (Train the Trainer) ณ โรงแรม Monte Maesot Hotel อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมเยาวชนแกนนำเยาวชน ROAR เพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท จ. ตาก