ข่าวและกิจกรรม

students workshop พอกันที่ Grooming วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

students workshop พอกันที่ Grooming โครงการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สำหรับนักเรียนระดีบมัธยมต้นและมัธยมปลาย วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดย ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิศานติวัฒนธรรม  HugProject  สสส. และอีกหลายฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการคุ้มครองเด็ก

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีท่าน พมจ. เชียงใหม่ คุณจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่เข้าอบรมในหลักสูตรพอกันทีกรูมมิ่ง การล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เด็กๆ ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ ทั้งบอกต่อเพื่อนๆ ในเชียงใหม่นี้มีเด็กเยาวชนมากถึง 500,000 คน และช่วงบ่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนได้ตกลงทำความร่วมมือกันในการคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยเหล่านี้

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรม พอกันที Grooming รู้เท่าทันภัยล่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง cyberbullying กับเครือข่าย OSCC Consulting วันที่ 10 กันยายน 2565