Monthly Archives: ธันวาคม 2022

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมครูรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จ.ลำพูน

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมครูรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 จ.ลำพูน

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จ. ลำพูน วันที่ 20 ธันวาคม 2565

ลำพูน เป็นจังหวัดที่ 3 ในภาคเหนือ ที่ประกาศขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ต่อจากจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ 24 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสันติธร ยิ้มละมัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และประกาศเจตนารมณ์ ในการทำงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน ขานรับมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 14 ธันวาคม 2565

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เรียนรู้ PDPA และกฎหมายที่ดูแลเราไปโลกออนไลน์ อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ผิดกฎหมาย เหมาะหรือไม่เหมาะ การละเมิดและกลโกงออนไลน์ DC-Digital Citizenship DQ-Digital Quotient น้องๆ เล่นเกมตอบคำถาม สวมบทบาทสมมติ เรียนและมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว

ขอบคุณ #กระทรวงวัฒนธรรม ที่ชวนมาจัดกิจกรรมดี ๆ ให้เด็กเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ค่ะ 

Page 1 of 2
1 2