เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เราร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการจัดนิทรรศการพาน้อง ๆ เล่นเกมให้ความรู้เรื่องภัยออนไลน์และการป้องกัน แจกของรางวัลเด็กๆ สนุกสนานมากค่ะ ร่วมทั้งยังขึ้นเวทีให้ความรู้น้อง ๆ ในการสัมมนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนไทยห่างไกลภัยออนไลน์ด้วยค่ะ