ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ นำโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกีรยติเป็นประธานและกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมทั้ง นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ผลักดันทำให้นครราชสีมาเป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อ งานนี้ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาจึงได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ รวมกว่า 150 หน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ

นับว่าจังหวัดแรกที่จัดงานแบบ Outdoor ทำให้ประชาชนรับรู้ รับทราบถึงเป้าหมายของทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

Previous article
ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
Next article
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566