Monthly Archives: พฤษภาคม 2023

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการตระหนักรู้เท่าทันภัยจากการละเมิดทางเพศ

อันนำมาซึ่งภัยจากการตกเป็นเหยื่อจากการถูกล่อลวงทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ และแกนนำเด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับนำไปจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์รณรงค์ในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้รับจากหลักสูตรการอบรมดังกล่าวมาจัดทำเป็นคู่มือฉบับเด็กและเยาวชนเป็นคู่มือรู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศ แจกให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจำนวน 63 แห่ง

เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2023 มูลนิธิฮันส์ ซีเดลร่วมกับสถาบันนายร้อยตํารวจ หลวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” กับนายเบอร์นฮาร์ด เอ็กเกอร์ ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการและเทคนิคการคุ้มครองเด็กออนไลน์โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของบาวาเรียน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตํารวจจาก หลวง สถาบันนายร้อยตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเทศไทย อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็ก – หน่วยงาน TICAC และองค์กรพลเรือน เช่น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย Childline, Shero และช่วยเด็ก เราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนสําหรับการให้ข้อมูลและจะมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่ 26-27 เมษายน 2023 มูลนิธิ Hanns Seidel ร่วมกับสถาบันนายร้อยตํารวจ หลวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ …

Page 3 of 3
1 2 3