ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูในสถานศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูในสถานศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรณีการล่อลวงเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์หรือกรูมมิ่ง Grooming หนึ่งในกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Previous article
THE CYBERBULLY
Next article
อบรมเชิงปฏิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงแรมนาดี จังหวัดขอนแก่น