อบรมเชิงปฏิบัติการ “สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์” โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงแรมนาดี จังหวัดขอนแก่น