ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและจัดฐานกิจกรรม ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล จัดโดย เทศบาลบางศรีเมือง ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ อ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและจัดฐานกิจกรรม ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล “เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศ การถูกลวนลามจากโลกออนไลน์” โดยมีวั

ตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 64 คน เข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ อ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ มูลนิธิศานติวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพอกันทีกรูมมิ่ง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญร่วมในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปี 2566 จัดโดยกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 สิงหาคม 2566