Monthly Archives: กันยายน 2023

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์ 9 จังหวัด 19 คน วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes, Netherlands และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์

อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร ” พอกันทีกรูมมิ่ง ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ป้องกันภัยตนเองจากการถูกล่อลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยมีแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการอบรม 9 จังหวัด 19 คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 130 คน วันที่ 13 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 จำนวน 130 คน

น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cyberbully , Online Grooming (การล่อลวงเพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์ทางเพศ) และทักษะการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา โดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ให้เกียรติเป็นประธานนำกล่าวประกาศเจตนารมย์
อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคใต้ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันภัยออนไลน์ สามารถใช้สื่อ TikTok ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อนๆ ได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ สื่อสารสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างสนุกสนานเป็นกันเองโดยไม่ละเมิดใคร “สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ และประธานหอการค้า รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เกียรติในพิธีเปิดงาน
Page 1 of 2
1 2