โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน

โดยได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)