ข่าวและกิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ให้กับแกนนำอาสามัคร จำนวนวน50 คน และนักเรียน จำนวน 55 คน หัวข้อ ภัยรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเด็ล ห้องทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 25พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครและพ่อแม่ผู้ปกครอง สู้ภัยออนไลน์ และการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ สองห้องคู่ขนาน ให้กับแกนนำอาสามัคร จำนวนวน 50 คน และนักเรียน จำนวน 55 คน ในหัวข้อ ภัยรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล การดูแลเด็กและเยาวชนที่ใช้สื่อและวินัยเชิงบวก และภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากโลกออนไลน์รูปแบบกิจกรรมให้ความรู้ การปัองกันภัยจากสื่อออนไลน์ ณ โรงแรมโคราชโฮเด็ล ห้องทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา กิจกรรมในการขับเคลื่อน