ข่าวและกิจกรรม

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรม มีฤทธิ์ โปรเจ็ค Melit-Media Literacy (include information and digital literacy) โดย กสทช.

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรม มีฤทธิ์ โปรเจ็ค Melit-Media Literacy (include information and digital literacy) โดย กสทช. อีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน องค์กร และประชาชน ให้ใช้สื่ออย่างฉลาดรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน