ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการประชุมติดตามผลและการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการประชุมติดตามผลและการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนในการป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากการขยายผลโครงการของแกนนำเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ กิจกรรมการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชน การผลิตสื่อ รวมถึงการประกวดคลิปวิดิโอป้องกันภัยออนไลน์และการสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในจังหวัดรู้เท่าทันสื่อ โดยมีแกนนำเด็กและเยาวชน จาก 10 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
  • ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
  • ภาคเหนือ เชียงราย ลำพูน
  • ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี นครพนม สุรินทร์
  • ภาคใต้ พัทลุง
Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2566
Next article
โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน ให้กับ แกนนำเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)