ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ ณ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ โดยมีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คุณปราณี ประทุมมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการให้ความรู้ การปัองกันภัยจาก สื่อออนไลน์ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมพัฒนาตำรวจราชบุรี เกี่ยวกับคดีออนไน์ ในกิจกรรม “โต้กลับ รับมือ คดีอาชญากรรมออนไลน์” สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้องสกุล จันทราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการหลักในจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนงานป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566