ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้องสกุล จันทราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการหลักในจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนงานป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้องสกุล จันทราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการหลักในจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนงานป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงเมืองรู้เท่าทันสื่อ

ช่วงเช้าเรายังได้ลงพื้นที่พบปะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและพูดคุยกับน้อง ๆ โรงเรียนสตรีพัทลุง เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์และการป้องกันรับมือด้วยค่ะ