ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมพัฒนาตำรวจราชบุรี เกี่ยวกับคดีออนไน์ ในกิจกรรม “โต้กลับ รับมือ คดีอาชญากรรมออนไลน์” สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

วันนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมพัฒนาตำรวจราชบุรี เกี่ยวกับคดีออนไน์ ในกิจกรรม “โต้กลับ รับมือ คดีอาชญากรรมออนไลน์” สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง 

ขอขอบคุณท่านอัยการวุฒิชัย พุ่มสงวน ที่เดินทางมาให้ความรู้ด้านกฎหมายและคดีต่างๆ ถึงราชบุรี เพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีและช่วยเหลือประชาชน