ข่าวและกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 8 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน
โดยโครงการให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อการให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์
  • กิจกรรมวัดภูมิคุ้มกันไซเบอร์เกมการแข่งขันตอบคำถามด้วยการใช้โปรแกรม Quizizz
  • กิจกรรมการรู้เท่าทันภัยออนไลน์อบรมให้ความรู้นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยออนไลน์
  • กิจกรรมที่ การประกวดภาพกิลเตอร์ป้องกันภัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพกิลเตอร์ป้องกันภัยออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุขึ้นและมีการมอบรางวัลในวันที่ 22 กันยายน 2566
กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Previous article
รู้จักกับ Gaslighting กระบวนการปั่นหัวที่เป็นพิษในทุกความสัมพันธ์
Next article
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน