ข่าวและกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ Cyberbullying รู้ Young ว่าไม่ดี วันที่ 8 ตุลาคม 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ “Cyberbullying รู้ Young ว่าไม่ดี” ให้กับแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ สร้างความตระหนักการรู้เท่าทันสื่อภัยออนไลน์ในรูปแบบการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ การรับมือและแนวทางป้องกัน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอินเทอร์เน็ต ปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ให้กับเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<

▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound
▶️ SPOTIFY: https://podcasters.spotify.com/pod/show/24d9onvkgh8

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ รร.ศิวา จ. พัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
Next article
อบรมเยาวชนไทยใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อการสร้างความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ