ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน ให้กับ ผู้ปกครองนักเรียน แกนนำชุมชน วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำชุมชนเฝ้าระวังภัยออนไลน์ กิจกรรมภายใต้การขับเคลื่อนงานเมืองรู้เท่าทันสื่อ
โดยเป็นการอบรมให้ผู้ปกครองนักเรียน แกนนำชุมชนได้มีความรู้ด้านการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์กับเด็กและเยาวชน ค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลรวมทั้งหมดช่องทางการแจ้งเหตุจากภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ปกครองและ แกนนำชุมชุน รวม 50 คน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม