ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน ให้กับ แกนนำเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน เฝ้าระวังภัยออนไลน์ อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อสร้างสรรค์ จรรยาบรรณสื่อ เรียนรู้หลักการออกแบบสื่อในรูปแบบอินโกราฟิกและคลิปวิดิโอและจัดแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ รูปแบบคลิปวิดิโอสั้น ในหัวข้อ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

มีแกนนำเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการอบรมวม จำนวน 50 คน กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม