ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน เพื่อสร้างความรู้ สร้างความตระหนัก การรู้เท่าทันสื่อภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการออนไลน์อย่างปลอดภัย

กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และกิจกรรมบทบาทสมมุติ

  • ฐานที่ 1ภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • ฐานที่ 2 ป้องกัน/ช่วยเหลือและแนะนำให้พ้นภัยไซเบอร์
  • ฐานที่ 3 ภัยพนันออนไลน์
  • ฐานที่ 4 ภัยคุกคามทางเพศออนไลน์

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

 

Previous article
ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน
Next article
ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรม มีฤทธิ์ โปรเจ็ค Melit-Media Literacy (include information and digital literacy) โดย กสทช.