ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัดเวทีเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจากผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ณ ห้องบงกชรัตน์ Aโรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัดเวทีเสวนา ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจากผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน มีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 18 คน โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการปกป้องคุ้มครองเด็ก และร่วมเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ร่วมพูดคุยโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และแต่ละองค์กรได้ร่วมเสนอนโยบายต่อกฎหมาย รวมถึงร่วมลงชื่อผลักดันกฎหมายการล่อลวงเด็กเพื่อแสวงหาหาประโยชน์ทางเพศ (Grooming) ผ่าน Change.org ณ ห้องบงกชรัตน์ Aโรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
Next article
Fake News ระวังข่าวปลอม