สื่อเผยแพร่

เมื่อมีเบอร์แปลกโทรเข้ามา… 3 ไม่!!!ช่วยได้

เมื่อมีเบอร์แปลกโทรเข้ามา3ไม่ช่วยได้

Previous article
งานเสวนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับ เพศและเสรีภาพกับการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ จำเป็นอย่างไรในยุคดิจิทัล อังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
Next article
การอบรม หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่