ข่าวและกิจกรรม

กมธ.พัฒนาสังคมฯ จัดเสวนาโต๊ะกลม “ประเทศไทยในเวทีอาเซียน : แนวทางจัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์” เร่งรัดให้เกิดความก้าวหน้าด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองเด็ก วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “ประเทศไทยในเวทีอาเซียน : แนวทางจัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์” ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน เปิดการเสวนา และดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และประธานคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่
ท้าทาย มีความละเอียดอ่อนและทำงานได้ยากมาก สำหรับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมจากเวทีเสวนาฯ จะได้รวบรวมนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และจัดส่งไปยังรัฐบาลต่อไป
โอกาสนี้ Ms. Kyungsun Kim Representative UNICEF Thailand ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ UNICEF ยืนยันหนักแน่นพร้อมร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนทั้งมติทางกฎหมาย หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยร้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เรื่องของบริการต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เชื่อว่าความร่วมมือต่าง ๆ จะช่วยจัดการความเสี่ยงของเด็ก ๆ ในโลกออนไลน์ได้ และหวังว่าจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเสวนาฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทบทวนความเข้าใจ “แนวปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการออกกฏหมายที่สอดคล้องและครอบคลุมเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ทางออนไลน์ทุกรูปแบบ” และ “แนวปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการจัดบริการเพื่อคุ้มครองและสนับสนุนเด็กในกระบวนการยุติธรรมจากการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์” พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการคุ้มครองเด็กให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของอาเซียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและต่อยอดความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเด็กในประเทศไทย โดยภายในงานเสวนาฯ มีการอภิปรายเรื่อง “แนวทางอาเซียน ว่าด้วยเรื่องการจัดการกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์” โดย นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก UNICEF Thailand และนายเขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Previous article
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวน แกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ ร่วมส่งโครงการอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2567