ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวน แกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ ร่วมส่งโครงการอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2567

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวน แกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ

  • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา
  • ภาคใต้ สงขลา ภูเก็ต
  • ภาคกลาง ราชบุรี กรุงเทพฯ

ร่วมส่งโครงการอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์

เงื่อนไข

  • จัดทำโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยร่วมกับโรงเรียน / สถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีเนื้อหาความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเรื่องเกี่ยวกับภัยออนไลน์เช่น การรู้เท่าทันภัยออนไลน์ มีความสามารถตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัย ถึงสัญญาณอันตรายของภัยออนไลน์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดเกิดความไว้วางใจสื่อสาร ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดความเสี่ยงภัย/ตกเป็นเหยื่อของการละเมิด
  • กลุ่มเป้าหมาย 50 คนขึ้นไป
  • งบประมาณสนับสนุนโครงการ 5,000 บาท
  • ระยะเวลาในการทำโครงการ – เมษายน – กันยายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : ชญาวดี (อ๊อด)
เบอร์โทร 094 980 8765
อีเมล : thammachayavadee@gmail.com

 

Previous article
กมธ.พัฒนาสังคมฯ จัดเสวนาโต๊ะกลม “ประเทศไทยในเวทีอาเซียน : แนวทางจัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์” เร่งรัดให้เกิดความก้าวหน้าด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองเด็ก วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
Next article
ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นำโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ได้ขึ้นกล่าวสถิติเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ ในการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ESCAP Hall อาคารสหประชาชาติ