ข่าวและกิจกรรม

สสส. และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สานพลังภาคีเครือข่าย เผยผลวิจัย จัดเวทีถกปัญหา เตรียมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย กำหนดการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นวาระแห่งชาติ รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567 ที่โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ

อึ้ง คนไทยกว่า 8 ล้านคน เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต เหตุ ไร้โอกาสเรียนรู้ !!!

สสส. และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สานพลังภาคีเครือข่าย เผยผลวิจัย จัดเวทีถกปัญหา เตรียมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย กำหนดการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นวาระแห่งชาติ รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567 ที่โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดเวทีเสวนา “เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร” มุ่งเป้าสนับสนุนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ)
“4A 1E” ช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้แก่

  • Accessibility การเข้าถึงดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน และเนื้อหาข้อมูล/สื่อ
  • Affordability ความสามารถในการจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส
  • Attitude ทัศนคติต่อการใช้
  • Ability ความสามารถในการใช้ดิจิทัล ปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน
  • Ecosystem นิเวศสื่อดิจิทัล ทั้งนโยบายส่งเสริมหรือกำกับดูแล กฎหมาย นวัตกรรม การวิจัย การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้าง Digital Inclusion คือสังคมที่ทุกคน รวมถึงกลุ่มคนพิการ ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึง เข้าใจ เข้าใช้ เข้าร่วม และได้รับประโยชน์จากดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous article
ดร.ศรีดา กล่าวในงาน ประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก ที่ UN ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
Next article
กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพี่ปันน้องสอนเตือนภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2567