ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับแกนนำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับแกนนำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุ ในกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สื่อออนไลน์ และเทคโนโลยี) ภัยออนไลน์ ทุกรูปแบบ แนวทางการป้องกันและการแจ้งเหตุเหตุการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง

Previous article
กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ CYBER SECURITY AWARENESS FOR CHILDEN ไซเบอร์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
Next article
Stop Cyberbullying Day ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมแสดงจุดยืน หยุดระรานทางไซเบอร์ ภายใต้แนวคิด BeBetterYou ออนไลน์ให้ดีกว่าเดิม