ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ CYBER SECURITY AWARENESS FOR CHILDEN ไซเบอร์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ CYBER SECURITY AWARENESS FOR CHILDEN “ไซเบอร์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์” กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยที่เกิดจากสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะภัยทางเพศออนไลน์ กรูมมิ่ง และวิธีป้องกันตนเองจากภัยที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการแจ้งเหตุกับบุคคลแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 125 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชน

กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากออนไลน์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ประจำปึ 2567 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Previous article
กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพี่ปันน้องสอนเตือนภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับแกนนำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง