Author Archives: root

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จ. เชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย รวม 80 คน วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566

วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบ…

อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคกลาง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 9 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ส…

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมมือกับ ทรูดีแทค มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ค…

Page 3 of 100
1 2 3 4 5 6 100