การฉ้อโกงทางการเงิน

เนื้อหาการฉ้อโกงทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต คือ การใช้กลโกงทางการเงิน หรือการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น ส่งข้อความหลอกให้โอนเงิน/ส่งข้อมูลทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต เลขที่บัญชี ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า โดยหากเป็นกลลวงทางการเงิน เช่น ฟิชชิ่ง (Phishing) ถือว่าผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 วรรค (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และหาก ผู้ที่ถูกหลอกในการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ก็จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) มีหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทุกประเภทและ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 42 วรรคสอง และ มาตรา 61) ซึ่งก็จะเอาผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้