เฝ้าติดตามคุกคาม

พฤติกรรมการคุกคามหรือการติดตามที่กระทำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง  เป็นการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตโดยส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความอับอาย ความกลัว ความหวาดระแวงในความปลอดภัยของตนและคนใกล้ชิด เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิต ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข