ขายบริการทางเพศ

เนื้อหาการขายบริการทางเพศ คือเนื้อหาในการนำเสนอขายบริการทางเพศของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีการโพสต์ช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทร อีเมล หรือการนำเสนอราคาในการให้บริการทางเพศ โดยนำลงบนเว็บไซต์ขายบริการทางเพศ ไซด์ไลน์ หรือเว็บที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายบริการทางเพศแต่มีการโพสต์ขายบริการทางเพศโดยผู้ใช้งาน (user) เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 7 ผู้ใดโฆษณา หรือรับโฆษณา  ชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือกระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพื่อการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยการแจ้งเนื้อหาหมวดนี้จะต้องเป็นเนื้อหาการขายบริการทางเพศโดยผู้ให้บริการเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากผู้ให้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องแจ้งในหมวดเนื้อหาการละเมิดเด็ก