Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 8 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโค…

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัด โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้…

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน วันที่ 29 กันยายน 2566

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็ก…

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50 คน

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ควา…

Page 1 of 27
1 2 3 4 27