Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมให้ความรู้และworkshop หลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยทางเพศออนไลน์ 9 จังหวัด 19 คน วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา…

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 130 คน วันที่ 13 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จั…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเ…

อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคใต้ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสร…

Page 2 of 27
1 2 3 4 5 27