ข่าวและกิจกรรม

งานแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ

โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว และได้จัดงานแถลงข่าวในประเด็นความร่วมมือและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือของ Google ในการสืบสวนและจัดการกับปัญหา ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ

โดยวิทยากรที่เข้าร่วมในการแถลงข่าวได้แก่ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นายกฤษดา ทัพรุ่ง หัวหน้าโครงการไทยฮอตไลน์ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ หัวหน้าคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (TICAC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ Google ประเทศไทย

ซึ่งทางไทยฮอตไลน์กับ TICAC ได้ทำงานร่วมกันเพื่อขจัดสื่อลามกเด็กออนไลน์อยู่แล้ว และได้รับความร่วมมือจาก Google ที่มีนโยบายในการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ ในการสร้าง Warining Page หน้าการแจ้งเตือนเวลาที่มีคนหาเว็บ/ภาพการละเมิดเด็กผ่าน google ก็จะแจ้งเตือนถึงการกระทำความผิดทางกฎหมายและ link มายังหน้าไทยฮอตไลน์เพื่อแจ้งหากพบเนื้อหาดังกล่าว

ความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์จากภาคีทั้ง 3 ส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ ขอบคุณ Google ประเทศไทย และ TICAC สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ

Previous article
วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อรู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Next article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน วันที่ 26 มกราคม 2560